Recent content by اميرعلي و عرفان

 1. اميرعلي و عرفان

  غمارگ ( مارگارین )

  درود بر دوستان خبر امد خبری در راه است
 2. اميرعلي و عرفان

  شفارس ( صنایع شیمیایی فارس )

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 3. اميرعلي و عرفان

  سهام برتر برای خرید فردا کدامند؟

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 4. اميرعلي و عرفان

  بهپاك ( صنعتي بهپاك )

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 5. اميرعلي و عرفان

  ثفارس ( عمران و توسعه فارس )

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 6. اميرعلي و عرفان

  خساپا ( سایپا )

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 7. اميرعلي و عرفان

  سهام طلايي

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 8. اميرعلي و عرفان

  هدف شاخص : ۲،۴۰۰،۰۰۰ واحد

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 9. اميرعلي و عرفان

  شاخص كل

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 10. اميرعلي و عرفان

  اخبار و تحلیل عرضه های اولیه

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 11. اميرعلي و عرفان

  شرکت های دارای شرایط افزایش از محل تجدید ارزیابی

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 12. اميرعلي و عرفان

  خصدرا ( صنعتی دریایی ایران )

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 13. اميرعلي و عرفان

  غمارگ ( مارگارین )

  درود بر دوستان #غمارگ سرمایه گذاری ملی در حال خارج شدن از غمارگ 3 روز دیگه بفروش کامل خالی شده و دوباره سهم فروشنده نخواهد داشت شارپ تا خود 10 هزار تومن و شرکت در افزایش سرمایه از 3 محل مطالبات و انباشته و تجدید ارزیابی بالای 2000 درصد و همچنین با توجه به حذف ارز دولتی غذایی ها سهامداری کنید.
 14. اميرعلي و عرفان

  غمارگ ( مارگارین )

  بالای 2000%
 15. اميرعلي و عرفان

  غبشهر ( صنعتی بهشهر )

  سلام مطمینی 200 هکتار چون من هر چی گذشتم لیستی از داراییهاش پیدا نکردم
بالا